ช่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเภทข่าว Download
2017-12-29 12:47:09
ฮิต: 56
หัวข้อ : ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
2017-12-29 21:11:50
ฮิต: 65
หัวข้อ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปีงบประมาณ 2560 เอกสารประเมิน ITA ดาวน์โหลดเอกสาร
2018-01-22 19:34:19
ฮิต: 18
หัวข้อ : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2018-01-22 19:35:54
ฮิต: 14
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เงินนอกงบประมาณ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2018-01-25 13:09:16
ฮิต: 17
หัวข้อ : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
2018-01-26 15:20:05
ฮิต: 88
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2018-01-30 13:38:04
ฮิต: 17
หัวข้อ : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
2018-01-31 09:32:04
ฮิต: 26
หัวข้อ : ขออนุมติเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
2018-01-31 10:05:22
ฮิต: 18
หัวข้อ : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2018-01-31 10:57:09
ฮิต: 23
หัวข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวสาธารณสุข พ.ศ. 2560
รายละเอียด :
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

เกี่ยวกับโรงพยาบาล


วิสัยทัศน์

  “องค์กรที่มุ่งให้บริการที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี”

พันธกิจ

  • จัดบริการสุขภาพองค์รวม ทั้งระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิอย่างมีคุณภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • มีระบบบริหารจัดการทีดีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับ/ผู้ให้บริการ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • บริหารความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายในการจัดระบบสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าประสงค์

  • ประชาชนในความรับผิดชอบมีสุขภาพดีสุขภาพดี
  • ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ

กลยุทธ์

  •จัดบริการสุขภาพองค์รวมในระบบสุขภาพที่ผู้รับบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข
  • พัฒนาระบบบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สู่คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  • บริหารจัดการที่ดีและสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพ
  • ปรับปรุงรูปแบบให้ทำงานเชิงบูรณาการ และแสวงหาความร่วมมือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและภัยสุขภาพ
  • บริหารความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่าย เพื่อใช้องค์ความรู้จัดการสุขภาพในพื้นที่

ประวัติโรงพยาบาล


  • โรงพยาบาลบ้านไผ่ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2498 เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นสอง ต่อมากรมอนามัยเห็นว่าอำเภอบ้านไผ่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม เป็นชุมชนทางการค้า และมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมาก การให้บริการไม่เพียงพอ จึงอนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 184,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการ 1 หลัง มีเตียงคนไข้ 10 เตียง บ้านพักชั้นตรี 1 หลัง บ้านพักจัตวา 1 หลัง และยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง เปิดบริการด้านการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
  • ปีพุทธศักราช 2510 ชาวอำเภอบ้านไผ่ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 198,000 บาท ก่อสร้างเรือนพักคนไข้ขนาด 10 เตียงขึ้นอีก 1 หลัง ให้ชื่อว่า “เรือนประชาอุทิศ”
  • ปีพุทธศักราช 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่เป็นตึกชั้นเดียว แทนอาคารไม้หลังเดิมซึ่งคับแคบและไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ
  • ปีพุทธศักราช 2519 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
  • ปีพุทธศักราช 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารที่ทำการ ในวงเงิน 5,141,000 บาท และขยายจากโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
  • ปีพุทธศักราช 2522 ได้รับงบประมาณจำนวน 364,000 บาท ก่อสร้างประปาถังสูง ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีผู้มีจิตศรัทธาจัดกลุ่มอาสาสมัครเป็นคณะกรรมการรับบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ประจำอาคาร มีผู้แสดงเจตจำนงบริจาคเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกหลายอย่างดังนี้ รั้วด้านหน้าและด้านข้าง บ้านพักระดับ 3 – 4 จำนวน 4 ครอบครัว 1 หลัง อาคารโรงครัว พัสดุ และซ่อมบำรุง อาคารโรงซักฟอก นึ่งกลาง และโรงเก็บศพ ถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงพยาบาล
  • ปีพุทธศักราช 2523 ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอาคารพักคนไข้ขนาด 30 เตียง และบ้านพักระดับ 5 – 6 จำนวน 1 หลัง บ้านพักระดับ 1- 2 จำนวน 1 หลัง แฟลตพยาบาล 3 ชั้น 1 หลัง
  • ปีพุทธศักราช 2531 สร้างตึกอุบัติเหตุโดยต่อเติมตึก 3 ชั้น เชื่อมกับอาคารพักคนไข้ 30 เตียง โดยใช้เงินบำรุง และในปีนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านคณะกรรมการรับบริจาคสมทบ ซื้อเครื่องอุลตร้าซาวด์ ระบบออกซิเจนตามท่อ และชุดเครื่องดูดสูญญากาศ
  • ปีพุทธศักราช 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารต่อจากอาคารโรงครัวเดิม และก่อสร้างบ้านพักระดับ 3- 4 จำนวน 1 หลัง ระดับ 1- 2 จำนวน 1 หลัง โดยทำการก่อสร้าง ณ บริเวณที่ดินบริจาคซอยแก้วทรานี
  • ปีพุทธศักราช 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารพักคนไข้ขนาด 30 เตียง เพิ่มอีก 1 หลัง และได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ปัจจุบัน โรงพยาบาลบ้านไผ่เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง บนเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ ประกอบด้วยตึกอำนวยการ ตึกผู้ป่วยใน อาคารที่ทำการ บ้านพักแพทย์ แฟลตพยาบาล เรือนพักเจ้าหน้าที่ ตึกแถวไม้บ้านพักเจ้าหน้าที่ข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไผ่ บ้านพักแพทย์และเจ้าหน้าที่ในที่ดินบริจาคซอยแก้วทรานี/h4>

ข้อมูลติดต่อ

  • ที่อยู่: โรงพยาบาลบ้านไผ่ Banphai Hospital718 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
  • .
  • เบอร์โทร์ : (043)274141-3
  • แฟกซ์ : (043)272254
  • Call Center ( 24 ชั่วโมง ):(043)272234,272357

ติดต่อ เสนอแนะ ร้องเรียน