ประกวดราคา

ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็น ดิจิทัล (DR PACS)

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบฯ