ITA พ.ศ. 2562

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
โรงพยาบาลบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

EB.1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.1เอกสารการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี61

1.2แบบเผยแพร่วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง

1.3บันทึกขออนุญาตเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง

1.4รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมpdf

1.5รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.6รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี61

 

EB.2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1คำสั่งแต่งตั้งจนท.

2.2แผนการจัดซื้อยา

2.3แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

2.4แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.5แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

2.6แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป

2.7ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศ

2.8ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ผสาน

2.9คำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง

2.10คำสั่งปิดและปลดประกาศ

2.11แนวทางการปฏิฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน EGP

2.12แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ(ไม่เกิน100,000 บาท)

2.13แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ(กรณีเกิน100,000บาท)

2.14ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2.15ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชฯทับซ้อน

2.16ประกาศสป_ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากร

2.17สธ_0217-ว3001

2.18ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่1

2.19ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่2

2.20รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง

2.21รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.

 

EB.3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำป

โครงการที่ 1-แปลง

โครงการที่ 2-แปลง

 

EB.4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เผยแพร่แผน

 

EB.5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

แบบฟอร์มเผยแพร่สรุปรายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บันทึกข้อความประชุมแสดงความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุปรายงานการประชุมแสดงความคิดเห็นการจัดทำโครงการ

บันทึกขออนุมัติโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม

หนังสือขออนุมัติโครงการและแผน

 

EB.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
หรือไม

แบบฟอร์มเผยแพร่สรุปประชุมจัดทำแผนงาน

แผนLTC บันทึกสรุปการประชุมจัดทำแผนงาน

ภาพถ่ายกิจกรรม

สรุปรายงานการประชุมจัดทำแผนงาน

หนังสือขออนุมัติโครงการและแผน

 

EB.7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ

แผนLTC บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ

หนังสือขออนุมัติโครงการและแผน

 

EB.8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งโรงพยาบาลบ้านไผ่คก.เผยแพร่ข้อมูล

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไผ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ข

บันทึกขออนุมัตดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่า

 

EB.9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

โครงสร้างบริหารงานโรงพยาบาลบ้านไผ่

จรรยาบรรณสาธารณสุข

นโยบายของผู้บริหาร

ประมวลจริยธรรมข้าราชการกพ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปี62CUPบ้านไผ

ยุทธศาสตร์ชาติ

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโรงพยาบาลบ้านไผ่

ภาพหน้าเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

EB.10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการRDU

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โครงการซ้อมแผนโรคเมอร์ส

โครงการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

โครงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการองค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฉุกเฉิน

โครงการรณรงค์ทำความสะอาด

โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

โครงการอบรมแกนนำป้องกันวัณโรคในชุมชน

โครงการอบรมวัณโรคบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผน203ไตวาย

แผน204พัฒนาศักยภาพบุคลากรอุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผน206RDU118อาหารปลอดภัย

แผน207ข้อเข่าเสื่อม207ประเมินมาตรฐาน

แผน207พัฒนาศักยภาพแผนไทย

แผน210ดูงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผน210พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน

แผน212safety2p

แผน213สานใจประกัน

แผน214หมอครอบครัว208ผู้ป่วยประคับประคอง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผน301องค์กรคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผน402ITA

แผน406แผนยุทธ

แผน407mypcu

แผน408พัฒนาหลอดเลือดสมอง

แผน409อบรมgoogledrive

 

EB.11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานปี61

บันทึกเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานปี61

สรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารสุขปี61

 

EB.12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

แบบฟอร์มเผยแพร่แผนปฏิบัติงานปี62

แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานไตรมาส1_62

บันทึกเผยแพร่แผนปฏิบัติงานปี62

บันทึกเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานไตรมาส1_62

แบบฟอร์มเผยแพร่แผนปฏิบัติงานปี62.

บันทึกเผยแพร่แผนปฏิบัติงานปี62.

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติงาน

 

EB.13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

คำสั่งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลกร

บันทึกกรอบแนวทางบริหารผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

EB.14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

บันทึกลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไผ่

ประกาศผลการปฏิบัติงาน

 

EB.15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศเจตจำนง

บันทึกการเผยแพร่เจตจำจงต่อต้านทุจริต

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ภาพติดประกาศเจตจำนงสุจริต

 

EB. 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

แบบฟอร์มเผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

คำสั่งโรงพยาบาลตั้งชมรมป้องกันการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อความสรุปผลรายงานเรื่องร้องเรียน

สรุปรายงานการทบทวนการดูแลผู้ป่วย

ภาพหน้าเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

EB.17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

แบบฟอร์มเผยแพร่คู่มือการกำหนดมาตรการรับสินบน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน

คู่มือการกำหนดมาตรการการรับสินบน

บันทึกเผยแพร่ประกาศ

บันทึกข้อความแจ้งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

บันทึกข้อความลงนามประกาศ

บันทึกมาตรการป้องกันรับสินบน

ประกาศ รพ.บ้านไผ่ มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

EB.18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

แบบฟอร์มเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันทุตจริต

แบบฟอร์มเผยแพร่โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

ภาพกิจกรรมจิตอาสา

โครงการรพ.บ้านไผ่ทำดีให้พ่อเห็น

 

EB.19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

แบบฟอร์มเผยแพร่ระเบียบชมรมป้องกันการทุตจริต

คำสั่งกรรมการพิจารณาผลการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ

คำสั่งจัดตั้งชมรมป้องกันทุตจริต

ระเบียบชมรมป้องกันการทุตจริต

สรุปรายงานประชุมกรรมการบริหารบริจาคเงิน

หนังสือแจ้งเวียนรายงานผลการจัดการแข่งขันฟุตบอล

 

EB.20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

แบบฟอร์มเผยแพร่แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง

บันทึกแจ้งกรอบแนวทางผลประโยขน์ทับซ้อน

บันทึกข้อความขอเชิญประชุม

บันทึกข้อความบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

บันทึกรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน

บันทึกลงนามประกาศวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายงานการประชุม3_62

สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน

 

EB.21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

แบบฟอร์มเผยแพร่แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง

กรอบแนวทางป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

บันทึกข้อความแจ้งกรอบแนวทางป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

บันทึกข้อความลงนามประกาศ

 

EB.22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ

บันทึกการประชุมกรรมการบริหาร

สรุปการประชุมกรรมการบริหาร

 

 

EB.23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

EB.24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

โครงการ พัฒนาและประเมินคุณธรรมและความโปร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์

บันทึกรายงานผลการกำกับติดตาม

รายงานผลการกำกับติดตาม

 

EB.25หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประกาศเรื่องมาตรการในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

บันทึกมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

 

EB. 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

การดำเนินงานคลินิกฝากครรภ์เสี่ยงสูง

การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น

Flow chart

แบบฟอร์มเผยแพร่มาตรการและความเป้นธรรม